Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Strateško planiranje gospodarskog ili ukupnog razvoja općine/grada

 

Strateško planiranje gospodarskog ili ukupnog razvoja Općine/grada

Strateški plan gospodarskog razvoja (SPGR) i Program ukupnog razvoja (PUR) obuhvaćaju analize postojećeg stanja gospodarskog i ukupnog života Općine, segmentalne SWOT analize, utvrđivanje vizije budućeg stanja, strateške prioritete i razvojne pravce i odgovarajuće strateške programe, te mjere za provedbu strateškog dokumenta.

Proširena metodologija naše konzalting grupe obuhvaća u procesu planiranja obaveznu koordinaciju sa procesom implementacije Županijskog ROP-a, sa stanjem planiranja, uređenja i korištenja prostora i sa stanjem sustava zaštite okoliša, a u slučaju iskazanog interesa Općine uključuje usuglašenje gospodarskog i ukupnog razvoja sa susjednim općinama.

Strateški plan/program gospodarskog ili ukupnog razvoja Općine,a posebno strategija i akcijski plan ruralnog razvoja JLS-a, nužni su preduvjet za:

  • Utvrđivanje razvojnih prioriteta u Općini.
  • Pravovremenu pripremu razvojnih projekata i za njihovu prijavu za sufinanciranje iz sredstava poticaja RH ili iz sredstava  strukturnih i investicijskih fondova EU.
  • Utvrđivanje specifičnih razvojnih resursa i razvojnih potencijala u Općini (ruralno područje za razvoj turizma, koristeći potencijale za turizam).
  • Povezivanje razvojnih projekata Općine sa razvojnim projektima susjednih općina.
  • Usklađivanje razvojnih projekata Općine sa ROP-om županije.

Napominjemo da se prilikom nominiranja razvojnih projekata za sufinanciranje od strane Republičkih ili EU  fondova mora prikazati povezanost projekta sa strateškim planom općine/grada i sa ROP-om Županije te strateškim dokumentima razvoja RH.

RURALNI RAZVOJ_Europski  pravni okvir

Europski okvir RURALNOG razvoja se temelji na slijedećim elementima:

* Politika ruralnog razvoja komponenta je Zajednicke poljoprivredne politika (CAP)

_ Financijski okvir:  Europski poljoprivredni fond za ruralnirazvoj (EAFRD)

_ LEADER - pristup koji podupire provedbu ruralnog razvoja

Osnovna usmjerenja:

_ Konkurentnost poljoprivrede i šumarstva

_ Zaštita okoliša i krajolika

_ Kvaliteta života u ruralnim prostorima

_ Povecavanje raznovrsnosti (diverzifikacija) ruralnog gospodarstva

 

Pravni okvir

_ Strategija ruralnog razvoja RH – 2008-2013...,PUR gradova i općina, Županijske razvojne strategije,Županijske strategije ruralnog razvoja, LAG Strategije u okviru EU LEADER programa

Program ruralnog razvoja RH 2014._2020. i Mjere za realizaciju Programa tj. korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU

RURALNI TURIZAM-integralni pristup

U dosadašnjim članicama Europske unije ruralni turizam počeo se razvijati i davno prije, a posljednjih nekoliko godina bilježi i pozitivne pomake u zemljama regije. Osim turističkog resora, ruralni turizam direktno ili indirektno obuhvaća i resore poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštite prirode i okoliša, kulture, graditeljstva, graditeljstva, regionalnog razvoja, gospodarstva i poduzetništva, financija i brojne druge. Tijekom petnaest godina ruralni turizam u Hrvatskoj postao je najprepoznatljiviji posebni oblik turizma kojemu se pridavao veliki značaj poglavito zbog kompleksnosti usluga ali i razvoja ruralnih područja, odnosno implementacije turizma na područjima na kojima nije zaživio u dovoljnoj mjeri. 

Važnost ruralnog turizma, prije svega, ogleda su u vrlo važnoj interakciji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentiranja tradicije, tradicijske gastronomije i turističkih usluga, jednom riječju korištenju već postojećih resursa. Razvoj ruralnog turizma bazira se na održivom razvoju. To se ogleda u revitalizaciji već postojeće, tradicijske gradnje odnosno baštine, kojoj se daje nova namjena – ona turistička. U vremenu kada se mnogo govori, piše i raspravlja o gornjoj granici izgradnje objekata namijenjenih turizmu, kada se stvara vrlo veliki pritisak na prostor zbog gradnje novih kapaciteta, ruralni turizam potpuno na drugačiji način pokušava objediniti, obnoviti i organizirati prostor. Ruralni turizam nema potrebu za izgradnjom novih kapaciteta, već, dapače, susreće se s izazovima kako na najbolji i najkvalitetniji način iskoristiti postojeće strukture.
(http://www.kongres-seoskog-turizma.org/)

 
OVDJE KOD