Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

Inovacijski procesi i sustav održivog razvoja

  • Koncept Održivog razvoja i konkurentnost MSP i klastera
  • Ekološki kriteriji razvoja proizvoda( ekološki materijali ,nove tehnologije,zaštita okolliša ,smanjenje emisije CO2,energetska učinkovitost,životni vijek proizvoda...)
  • Proizvod mora zadovoljavati ekološke kriterije kroz cijeli životni vijek ,od stvaranja do prestanka uporabe i odlaganja odnosno recikliranja...)
  • Integralni sustav upravljanja kvalitetom ,doprinos povečanju konkurentnosti

Strategiija  održivog razvoja  ujedno je i prilika za novi razvoj MSP i lokalne zajednice.

Izvod iz STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE  (2009.g.)-Narodne novine br. 30, od 09. ožujka 2009
Ostvariti uravnotežen i stabilan rast gospodarstva koji bi imao manji utjecaj na daljnju degradaciju okoliša i stvaranje otpada nego dosada.
Rast mora pratiti promjena neodrživih obrazaca ponašanja u kučanstvima te u javnom i privatnom sektoru.

Aktivnosti ili mjere za ostvarivanje glavnog cilja s konkretnim ciljevima

1. Razraditi sve elemente i implementirati regulatorni okvir kojim se potice opskrba

tržišta održivim proizvodima i uslugama.


2. Povecati udio obradivih površina sa sadašnjih 1.092.000 ha na 1.800.000 ha,

koristeci neobradive površine koje sada iznose 947.000 ha.

3. Povečati stocarsku proizvodnju na razinu prijeratne, uz primjenu novih tehnologija

na principima održive poljoprivrede.

4. Održivo gospodariti ribljim fondom.

5. Do 2013. povecati udio površina pod ekološkom proizvodnjom (ukljucujuci

pašnjake i šume) na najmanje 5% te poduprijeti razvitak tržišta za ekološke

proizvode.

6. Poticati razvitak ekološke proizvodnje hrane te osigurati dovoljne kolicine hrane

visoke kakvoce, privlaciti turiste i razvijati ekoturizam te osigurati izvoz prepoznatljivih

nacionalnih proizvoda.

7. Ostvariti konkurentnost i uci na zahtjevnija tržišta povecavanjem ucinkovitosti, uz

istodobno smanjivanje rizika za ljude i okoliš te inkorporiranjem nacela društveno

odgovornog i transparentnog poslovanja i interakcije s dionicima.

8. U proizvodne procese, proizvode i usluge integrirati programe cistije proizvodnje.

9. Promicati i poticati uporabu znaka zaštite okoliša.

10. Za ucinkovitije upravljanje okolišem i informiranje javnosti o posljedicama

obavljanja pojedinih djelatnosti za okoliš, olakšicama i poticajima osigurati

ukljucivanje veceg broja organizacija u EMAS sustav (Eco-Management and Audit

Scheme).

11. Informiranjem i obrazovanjem potrošaca i poslovnog sektora o kvaliteti pojedinih

proizvoda i usluga poticati na izbor održivih proizvoda i usluga te razvijati

odgovornost prema okolišu; cijena proizvoda mora održavati njegov utjecaj na okoliš.

12. Poticati društveno odgovorno poslovanje.

13. Uvodenjem održivosti u javnu nabavu poticati okolišno prihvatljivije ponašanje i

najbolji odabir proizvoda s obzirom na: najbolju vrijednost za odredeni iznos (cijena,

kvaliteta, dostupnost, funkcionalnost), aspekte okoliša tijekom cijeloga životnog

ciklusa proizvoda i socijalne aspekte (iskorjenjivanje siromaštva, uvjeti rada,

poštivanje ljudskih prava).

14. Do 2015. razdvojiti vezu izmedu proizvodnje otpada i porast gospodarskog rasta i

ostvariti znatno smanjenje kolicina proizvedenog otpada putem inicijativa prevencije

nastajanja otpada, povecati stope recikliranja, sanirati postojeca odlagališta i izgraditi

centre za gospodarenje otpadom te uspostaviti cjeloviti informacijski sustav

gospodarenja otpadom.

15. Do 2010. smanjiti kolicine konacno odloženog otpada, kao i proizvedenoga

opasnog otpada za oko 20%, u usporedbi sa 2000. godinom.

16. U skladu s promjenama obrazaca potrošnje u suvremenom svijetu ulagati u

znanstvena istraživanja i primjenu novih cistijih i ekološki ucinkovitijih tehnologija s

manjim iskorištavanjem prirodnih dobara, smanjivanjem emisije i kolicine otpada, te

rizika za zdravlje i sigurnost.

17. Razvijati turizam u skladu s kriterijima gradnje, prostornim planovima i prihvatnim

kapacitetom te učinkovita prilagodba ograničenjima i mogučnostima koje pružaju

zašticena podrucja, s ciljem da se ocuvaju biološke raznolikosti, prirodne i kulturne

baštine.

18. Provoditi državne ekonomske mjere koji gospodarske subjekte obvezuju na

plačanje za opterečenje okoliša.

• Osigurati kvalitetnu i sigurnu opskrbu energijom, uz nužno smanjivanje negativnih učinaka na okoliš i društvo.

Aktivnosti ili mjere za ostvarivanje glavnog cilja s konkretnim ciljevima

1. Do 2010. povecati udio obnovljive energije (ne racunajuci hidroelektrane vece od

10 MW) u ukupnoj potrošnji na 5,8%, a do 2020. na 20%.

2. Do 2010. 12% prosjecne potrošnje energije i 21% potrošnje elektricne energije

osigurati iz obnovljivih izvora, s time da se njihov udio poveca na 15% do 2015.

Narodne novine br. 30, od 09. ožujka 2009.

27

3. Smanjiti neposrednu potrošnju za 9 % do 2016. godine u odnosu na prosjek 2001.

– 2005.

4. Do 2012. smanjiti potrošnju primarne energije za 20%.

5. Smanjiti intenzitet potrošnje energije po jedinici BDP-a do 2015. u rasponu od 1 do

2% godišnje. Poželjan cilj za obnovljivu energiju bio bi zadovoljavanje 7% ukupne

potražnje za energijom na ovaj nacin do 2015., iskljucujuci gorive obnovljive tvari i

otpad.

6. Do 2015. (u usporedbi s 1990.) treba smanjiti za 50% broj kucanstava koja nemaju

pristup elektricnoj energiji.

7. Propisima definirati uvjete energetske ucinkovitosti i ekološke prihvatljivosti kojima

moraju udovoljiti energetski objekti, nova industrijska postrojenja, pojedine

proizvodne, uslužne i trgovacke tvrtke.

8. Uvesti certificiranje energetske ucinkovitosti proizvoda za široku potrošnju u

zgradarstvu i industriji.

9. Povecati uporabu geotermalne energije.

 
OVDJE KOD