Održivi Razvoj/CSRDesigned by:

EU Projekti
Izvori financiranja

Projekti razvoja malog i srednjeg poduzetništva i ruralnog razvoja korištenjem sredstava Poticaja Vlade RH kao i različitih Fondova EU( IPARD, IPA-LEADER Program-NOVO, IPA IIIC za jačanje konkurentnosti MSP-NOVO, CIP ECO, IPA-Razvoj ljudskih potencijala, Erazmus,Programi za mobilnost.....), u 2014. godini i strukturnih Fondova EU...

  • utvrđivanje optimalnih razvojnih projekata za financiranje kroz predpristupne fondove EU posebice MSP i ruralnog razvoja; priprema i vođenje projekata do realizacije
  • uloga poslovnog sektora u razvoju lokalne zajednice, programi i projekti zajedničkih ulaganja u zajednicu,  novog razvoja malog i srednjeg poduzetništva te financiranje kroz fondove EU
  • razvojne mogućnosti poljoprivrede, proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda i usluga
  • zeleno poduzetništvo
  • Pronalaženje partnera u EU i mogućnosti kooperacije

Pripreme za  optimalno korištenje sredstava iz strukturnih Fondova, istraživanje mogućnosti, vođenje kroz proceduru(konzalting) , priprema dokumentacije i izrada razvojnih programa....

 

 

Novo _Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“ (objavljen 23.12.2013., izvor: minpo )

Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013. usmjeren je ka poboljšanju konkurentnosti u Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini, a financira se iz  Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske. U sklopu Operativnog programa, Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva objavljuje se Program dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kao preduvjet za objavu Javnog poziva, te Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“.

Potpore ovog Javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva, te su shodno tome podijeljene u dva dijela kako bi se jednaka podrška pružila subjektima oba sektora i to:  1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2. Konkurentnost turizma.

Prvi dio javnog poziva koji se odnosi na konkurentnost MSP ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća.

Drugi dio koji se odnosi na konkurentnost u turizmu ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama.

Ukupno 255.714.000 kuna bespovratnih sredstava Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013. iz Strukturnih fondova EU dodijelit će se poduzetničkim projektima koji će udovoljiti kriterijima iz natječaja „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“. Najmanji je iznos pojedinačne potpore koja će se odobriti poduzetnicima 3,8 milijuna kuna, a najveći 26 milijuna kuna.

 

 

 
Izvori i modeli financiranja

 

Natječaji za korištenje sredstava iz EU Fondova:

IPARD programa za Mjeru 101 i Mjeru 103

Mjera 101 - ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice

Mjera 103 - ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice

Na web stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  (www.apprrr.hr),  nalaze obrasci i Vodiči za korisnike za ove mjere. Pravilnici o provedbi navedenih mjera su objavljeni u Narodnim novinama broj 54/12, a dostupni su i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Očekuje se uskoro raspisivanje natječaja za sredstva IPARD programa za Mjeru 301 i Mjeru 302.

Mjera 301 - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Mjera 302 - Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

Ruralni razvoj u EU – Što su LEADER i LAG?

Europski okvir RURALNOG razvoja se temelji na slijedećim elementima:

* Politika ruralnog razvoja komponenta je Zajednicke poljoprivredne politika (CAP)

_ Financijski okvir:  Europski poljoprivredni fond za ruralnirazvoj (EAFRD)

_ LEADER - pristup koji podupire provedbu ruralnog razvoja

Osnovna usmjerenja:

_ Konkurentnost poljoprivrede i šumarstva

_ Zaštita okoliša i krajolika

_ Kvaliteta života u ruralnim prostorima

_ Povecavanje raznovrsnosti (diverzifikacija) ruralnog gospodarstva

LEADER je alat koji podupire razvoj ruralnih zajednica baziran na provedbi njihove samosvojne strategije održivog razvoja. Osnovni organizacijski oblik za provedbu LEADER-a su lokalna ruralna partnerstva(partnerstva javnog, civilnog i poslovnog sektora), odnosno lokalne akcijske grupe – LAG.

 

Mjera 202

Drugi prioritet IPARD programa donosi i mjeru 202. – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“

Povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog  ruralnog područja, odnosno decentralizacija donošenja odluka i odgovornosti na ovu razinu, počelo se osmišljavati u ruralnim područjima kroz LEADER pristup, odnosno stvaranje lokalnih akcijskih grupa (LAG) u okviru određene mikroregije.
Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata od strane dionika u LAG-u glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temelji na bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.

LEADER pristup unutar IPARD programa sastoji se od tri podmjere:

  • Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija,
  • Podmjera 202.2: Provedba lokalnih strategija razvoja,
  • Podmjera 202.3: Projekti suradnje

(www.mps.hr)

 


OVDJE KOD